Halal Thai APK

Halal Thai
Halal Thai screenshot 1Halal Thai screenshot 2Halal Thai screenshot 3Halal Thai screenshot 4Halal Thai screenshot 5
แอป halal thai หรือ ฮาลาลแอปพลิเคชั่น ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรอง การขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้ทันที ด้วยการป้อนหมายเลขรับรอง หมายเลขบาร์โค๊ด และคิว อาร์โค๊ดซึ่งติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์